nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

RTF นำทีมชนะเลิศ Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

นักศึกษา ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ นายธีรนันธ์ นิตย์งาม นำทีม jumphen production ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

นักศึกษา ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ นายธีรนันธ์ นิตย์งาม นำทีม jumphen production ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการแข่งขันภาพยนตร์สั้น Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์

คลิกเพื่อชมผลงานภาพยนตร์ เรื่อง "P I T H"

 
ตามนโยบายของเครือข่ายนิเทศศาสตร์ โดยประธานเครือข่าย รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ มีความตั้งใจให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพการณ์จริงจึงจัดการประกวด Film Battle ขึ้น ซึ่งมีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ โดยมีสถาบันการศึกษานิเทศศาสตร์เข้าร่วมกว่า 10 สถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันกันตนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ฯลฯ


การจัดการแข่งขัน มีขั้ยตอนที่สำคัญ คือ ในวันที่ 12 มีนาคม ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้รับโจทย์การแข่งขัน พร้อมทั้งจับกลุ่มคละสถาบัน เป็นจำนวน 5 กลุ่ม แล้วนำเสนอโปรเจคภาพยนตร์สั้น และในวันที่ 13 มีนาคม จะดำเนินการผลิต ถ่ายทำ และตัดต่อ และจะนำเสนองานเพื่อคัดเลือกตัดสินในวันที่ 20 มีนาคม

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home news RTF นำทีมชนะเลิศ Film Battle ของเครือข่ายนิเทศศาสตร์