nitade

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์

 

วารสารวิชาการระดับชาติที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2  

ISSN 1513-2226        

          วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามมีนโยบายที่จะให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ สาขาการโฆษณา สาขาการประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อดิจิทัล สาขาวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสาขาสื่อสารการแสดง รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์และยังใช้เป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการตลอดจนวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการเผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โดยเรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ตีพิมพ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา บทความ ข้อคิดเห็นและทัศนคติที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่านไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ที่จะนำข้อความใดๆ จากวารสารไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เชียนและบรรณาธิการตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์

หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิมพ์ในวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

 แบบเสนอขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ 

 

 
  วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 16 ฉบับที่ 20 
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16
 
วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับที่ 14

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับที่ 13

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 

วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 10 ฉบับที่ 10  

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home วารสารนิเทศสยามปริทัศน์