nitade

สื่อดิจิทัล

ภาควิชาสื่อดิจิทัล

 ชื่อ-สกุล  เวทิต ทองจันทร์
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตร และ หัวหน้าภาควิชา
ห้องพัก  Digital Media อาคาร 12 ชั้น 5
หมายเลขภายใน  5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)  086 755 3737
E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website  www.weonephoto.com
Facebook http://www.facebook.com/vethit
คุณวุฒิ  
2539 นศ.บ. การโฆษณา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสยาม
2542 Advanced Diploma in Electronic Design & Interactive Media Victoria University, Melbourne, Australia.
2547 นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย  
2557 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลสำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม.
2552 นวัตกรรมการสื่อสารกับการยอมรับระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล. งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม
2547 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา กับ การยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม.
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร. การประชุมวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. 15 กรกฏาคม 2559 โดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์
2558 การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ Aerial Photography Production for Real Estate Commercial Movies. การประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เครือข่ายนิเทศศาสตร์.
2558 Social Responsibility Activity Development at Tao-ngoy community of the Third Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn and Communication Arts Consortium. 2nd International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference 29-30 January 2015. page 474-487
2557 การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนเต่างอยของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 (2557) หน้า 82-92.
2556 ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก facebook.com. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ( 2556 ) หน้า 8 - 16.
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)

 
ชื่อ-สกุล ปรเมศวร์ รัมยากูร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 400 3223
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook http://www.facebook.com/poramate.kae
คุณวุฒิ  
2542 ศศ.บ.ภาษาเพื่ออาชีพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2543 Postgraduate,Communication Arts/Marketing Communication,University of Canberra, Australia.
2547 นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย  
2547 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. พฤติกรรมการสื่อสาร ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ จากบริการกระดานข่าว ผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บของวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การศึกษาเปรียบเทียบเว็บไซต์ในไทยยุคปัจจุบัน กับยุคฟองสบู่ดอทคอมแตกปี พ.ศ.2543ชื่อ-สกุล ศักรา ไพบูลย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081 701 5675
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook http://www.facebook.com/sakkra.p
คุณวุฒิ  
2548 B.Sc. Computer Science, Mahidol University International College, Thailand.
2552 M.A. Visual Communication, Birmingham City University, United Kingdom.
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การสร้างสรรค์งานสตอปโมชันพิกซิลเลชัน สําหรับการนําเสนอในงานแต่งงานชื่อ-สกุล สุริยะ ฉายะเจริญ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร และ เลขานุการ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 090 986 9937
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook suriya.chaya
คุณวุฒิ  
2549 ศ.บ. จิตรกรรม (เกียรตินิยมฯ อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554 ศ.ม. ทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานวิจัย  
2559 งานวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดลายเส้นสำหรับใช้ในกิจกรรม “สีชุมชน” เพื่อผลิตบัตรอวยพร ส.ค.ส. ประจำปี 2559 ให้กับบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” นำเสนอผลงานวิจัยใน ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ บันทึกในรายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 6. หน้า 238-244.
2558 งานวิจัยเรื่อง “การสื่อความหมายภาพวาดเส้นชุดมะนิลา 2557” นำเสนอผลงานวิจัยใน ในการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 บันทึกในรายงานสืบเนื่องประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5. หน้า 338-352.
2555 Symbol of Thai Flag in Contemporary Art” ใน Proceeding 4rd Fine Arts International Conference 2012 in Bangkok
2554 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม:กรณีศึกษาจิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 (2559)
2559 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดลายเส้นสําหรับใช้ในกิจกรรม“สีชุมชน” เพื่อผลิตบัตรอวยพร ส.ค.ส. ประจําปี 2559 ให้กับบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
2558 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดเส้นชุด “มะนิลา 2557”. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 (2558).
2558 กระบวนการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อความหมายภาพจิตรกรรมในหัวข้อ “วาดฝัน ฉันจะเป็น...” ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 ประจำปี 2557, หน้า 93-101.
2557 ผลงานดิจิทัลอาร์ตจากงานวิจัย: กรณีศึกษาผลงานสร้างสรรค์จากการสันนิษฐานรูปลักษณ์โบราณสถาน. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ประจำปี 2556 หน้า 43-47.ชื่อ-สกุล พิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 099 194 9294
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook http://www.facebook.com/thewitstudio
คุณวุฒิ  
2544 ศ.บ.ประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 ศป.ม นฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย  
2548 ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การออกแบบเรขศิลป์ประเภทภาพเคลื่อนไหว สำหรับรายการ Big Breakfast ทางแชลแนลวี ไทยแลนด์ชื่อ-สกุล กัญฉกาจ ตระการบุญชัย
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 085 057 7728
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook halem.poppi
คุณวุฒิ  
2547 นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 ทีวีออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ

 ชื่อ-สกุล ธนัช นนท์ขุนทด
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 089 177 2260
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook http://www.facebook.com/thanut.nonkhuntod
คุณวุฒิ  
2549 นศ.บ.การโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 ชื่อ-สกุล ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 12-500
หมายเลขภายใน 5150
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 084 724 8795
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Lattasith Taweesuk
คุณวุฒิ  
2552 ศ.บ.การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การสื่อสารด้วยลายเส้นและภาพฝังใจ ที่ปรากฏในลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเรื่องยักษ์
2559 การนําเสนอเน้ือหาข้ามพ้นสื่อของรายการ แอนิเมชั่นคลับ ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข (ร่วมกับ พิสิฐพงศ์ กระสินธุ์ และ ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง)
2558 การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 (2558).
2556 กระบวนการออกแบบลายเส้นเพื่อสื่อสารผ่านลักษณะดีและร้ายของตัวการ์ตูนกรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูนขนาดสั้น เรื่อง Paperman. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 12 ฉบับที่ 14 (2556).

 ชื่อ-สกุล สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน 5409
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 083 616 5789
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook somkiat.sriphech
คุณวุฒิ  
2556 นศ.บ.สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม
กำลังศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานบทความวิชาการ  
2559 การเลือกสรรสติ๊กเกอร์ไลน์ สําหรับใช้เพื่อการสื่อความหมาย
2558 การใช้คาแรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อสารทางอารมณ์และความรู้สึกกรณีศึกษาสติ๊กเกอร์ไลน์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 14 ฉบับที่ 17

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home คณะอาจารย์ประจำภาค สื่อดิจิทัล