nitade

คณะกรรมการทำงานของคณะนิเทศศาสตร์ชื่อ-สกุล รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ตำแหน่ง คณบดี
ห้องพัก 19-704
หมายเลขภายใน -
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) -
E-mail -
Facebook -

-

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home การบริหารจัดการ