nitade

หลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กำลังเปิดรับนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์, การประชาสัมพันธ์, การโฆษณา, สื่อดิจิตอล และ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์

การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ นักศึกษาจะต้องศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาเป็นอย่างดี ทางคณะฯ จึงได้จัดทำเอกสารโครงสร้างหลักสูตรทุกหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

หลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์

:: หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2556 ::

 • หลักสูตรภาควิชาสื่อสารการแสดง (ฉบับอยู่ในระหว่างการปรับปรุง) -- Download

:: หลักสูตรปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2555 ::

 • หลักสูตรภาควิชาการโฆษณา -- Download
 • หลักสูตรภาควิชาหนังสืพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ -- Download
 • หลักสูตรภาคการประชาสัมพันธ์ -- Download
 • หลักสูตรภาควิชาสื่อดิจิทัล -- Download

:: หลักสูตรปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2554 ::

 • หลักสูตรภาคสาขาวิชาการโฆษณา -- Download
 • หลักสูตรภาคสาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์และภาพยนต์ -- Download

:: หลักสูตรปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2553 ::

 • หลักสูตรภาควิชาสื่อดิจิทัล -- Download

:: หลักสูตรปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2552 ::

 • หลักสูตรภาควิชาการโฆษณา -- Download
 • หลักสูตรภาควิชาหนังสืพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ -- Download
 • หลักสูตรภาคการประชาสัมพันธ์ -- Download

:: หลักสูตรปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2550 ::

 • หลักสูตรภาควิชาสื่อดิจิทัล -- Download

:: หลักสูตรปรับปรุงประจำปีการศึกษา 2544 ::

 • หลักสูตรภาควิชาหนังสืพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ -- Download
 • หลักสูตรภาคการประชาสัมพันธ์ -- Download
 • หลักสูตรภาควิชาการโฆษณา -- Download

เครือข่ายวิชาการ

 • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home การเรียนการสอน