nitade

มหาวิทยาลัยสยาม | Siam University

ข่าวกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์

Counter for tumblr

 

24 ส.ค.59  คณะนิเทศศาสตร์รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย ผศ.ดร.ศศิพรรณ ิลมาโนชญ์ ประธานกรรมการ, ดร. เดือนเพ็ญ ทองน่วม กรรมการ และ ดร. สมพร ปานยินดี กรรมการและเลขานุการ 

16 มิ.ย.59 รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมพบปะระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับสู่ครอบครัวนิเทศศาสตร์ ม.สยาม ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 19) ชั้น 7

14 มิ.ย. 59 รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ พร้อม ด้วย อ.ประกิจ อาษา, อ.พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล, อ.ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์, อ.เวทิต ทองจันทร์, อ.ชโลธร จันทะวงศ์ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์รหัส 59 สู่รั้วมหาวิทยาลัยสยาม ในกิจกรรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย และปฐมนิเทศของคณะฯ ตามลำดับ ขอให้เป็นก้าวแรกที่มั่นคงสำหรับ CA'28 ทุกคนนะคะ

4 เม.ย.59  นักศึกษารายวิชา 141-492 สัมมนาประเด็นปัจจุบันด้านหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ในหัวข้อเสพ/สื่อ ข่าวออนไลน์แบบผิดๆ ... ใครรับผิดชอบ ? โดยนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง และอาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 12) ชั้น 6 ห้อง 603/1

 

28 มี.ค.59  ภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท วัชรพล จำกัด พร้อมรับฟังพร้อมบรรยายสรุปให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา การดำเนินกิจการของไทยรัฐออนไลน์ในส่วนของเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์

27-28 ก.พ. 2559  ภาค วิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ดำเนินโครงการวารสารศาสตร์เพื่อสังคมครั้ง ที่ 6 สร้างฐานการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย การรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมไทย เป็นต้น  โดยดำเนินกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านวังปลา ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

 1-30 ก.ย. 2558 :: อาจารย์สุริยะ ฉายะเจริญร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย INDO – THAILAND
 30 ส.ค. 2558 :: บริการวิชาการต้อนรับคณะฑูตและภรรยา
 25 ส.ค. 2558 :: มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเครือข่ายนิเทศศาสตร์
 20 ส.ค. 2558 :: สัมมนาสหกิจศึกษาภาควิชาการหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
 21 ส.ค. 2558 :: รับรางวัลสื่อต้นแบบสร้างสุข
 17 ก.ค. 2558 :: การจัดประชุมวิชาการ “งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5

 

เครือข่ายวิชาการ

  • รายชื่อองค์กรที่ให้การร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 107.25 คลื่น ม.สยาม
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน คลื่น ม.สยาม  107.25 MHz "สาระความรู้สู่ชุมชน"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ได้ที่ Facebook คณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม
You are here: Home Uncategorised ข่าวกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์